http://www.tawiset.kku.ac.th 
  เมนู
หน้าหลัก
แนะนำโครงการ
คณะทำงาน
ข่าวพลังงาน มข.
รายงาน/เอกสาร
ข่าว/กิจกรรม
วิธีการประหยัดพลังงาน
ภาพกิจกรรม
แจ้งข่าวตาวิเศษฯ


ภาพกิจกรรม
 
 
 


  เครือข่าย


วิธีการประหยัดพลังงาน
หน้าที่ :© ดูแลเว็บไซต์ โดย นางสาวกรรณภัสส สิริเกียรติ © สอบถามข้อมูลพลังงาน นางสาวมณีรัตน์ พลขุนทรัพย์
E-mail : usave@kku.ac.th
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202-339   โทรศัพท์มือถือ 081-4711847